Posiedzenie nr 66Podczas 66. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 3 lipca, poseł Aleksander Mrówczyński zabrał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=66&dzien=1&wyp=91&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=261